Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

SOTROM Teknoloji A.Ş.

[email protected]

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

SOTROM("Şirket"), müşteri, çalışan, tedarikçi ve diğer ilişkili taraflara ait kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemektedir:

a. Müşteri İlişkileri Yönetimi: Sözleşme süreçleri, sipariş takibi, ödeme işlemleri ve müşteri taleplerinin yönetimi gibi müşteri ilişkilerini yönetmek için kişisel veriler işlenebilir.

b. Çalışan İlişkileri Yönetimi: İş başvuruları, personel dosyalarının yönetimi, bordro işlemleri ve diğer insan kaynakları faaliyetleri için kişisel veriler işlenebilir.

c. Tedarikçi ve İş Ortakları İlişkileri Yönetimi: Tedarikçi seçimi, sözleşme süreçleri ve iş ilişkilerinin yönetimi için kişisel veriler işlenebilir.

d. Hukuki ve İdari İşler: Şirketin hukuki ve idari işlerini yürütmek için kişisel veriler işlenebilir.

Kişisel verilerin işlenmesi, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçlarının Aktarımı

Kişisel veriler, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın öngördüğü şartlar çerçevesinde, ilgili kişilerin açık rızası alınarak veya yasal düzenlemelere uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir. Kişisel veriler, KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak toplanır.

5. İlgili Kişilerin KVKK Kapsamındaki Hakları

KVKK kapsamında ilgili kişiler aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin ilgili kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ı. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

6. İlgili Kişilerin Haklarını Kullanma

İlgili kişiler, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için SOTROM ile yazılı olarak veya kişisel veri sahibinin kimliğini teyit edebilecek herhangi bir yöntemle iletişime geçebilirler. Şirket, ilgili kişilerin haklarına ilişkin talepleri, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandıracaktır.

7. Aydınlatma Metni Değişiklikleri

SOTROM, bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik durumunda, güncel Aydınlatma Metni web sitemizde yayınlanacak ve revize edilmiş tarih belirtilecektir.